COACHING – RODZAJE

Istnieje wiele rodzajów coachingu, w zależności od przyjętych kryteriów podziału.

Główny podział dotyczy sposobu pracy coacha.

Wyróżnia się coaching operacyjny (inne nazwy to „behawioralny” czy „by feedback”), który pozwala na dość szybką, ale równocześnie niezbyt głęboką zmianę na poziomie zachowań. Prowadzony jest najczęściej przez menedżerów, gdzie klient to najczęściej podwładny (ten rodzaj coachingu popularny jest w pracy np. z przedstawicielami handlowymi).

Drugi rodzaj coachingu określa się holistycznym. Pozwala on na pracę (zmianę) na wielu głębszych poziomach, takich jak wartości, przekonania czy tożsamość. Sam proces zmiany zajmuje nieco więcej czasu, ale dzięki temu efekt jest trwalszy i obejmuje wszystkie obszary funkcjonowania jednostki (stąd nazwa „holistyczny”).

W ramach coachingu holistycznego wyróżnia się rodzaje coachingu związane z obszarem, nad którym chce pracować klient. Wyróżniamy tu biznes coaching (coaching biznesowy), który dotyczy głównie płaszczyzny związanej z życiem zawodowym klienta, oraz life coaching, związany bardziej z życiem osobistym. Coaching biznesowy może być stosowany w pracy z wyższą kadrą menedżerską – wówczas określa się go jako executive coaching.

Kolejny podział coachingu odnosi się do rodzaju klienta: czy jest to klient indywidualny czy zbiorowy. W tym drugim przypadku mamy do czynienia z team coachingiem (coachingiem grupowym).

Poniżej nieco dokładniejsza charakterystyka głównych rodzajów coachingu:

Coaching biznesowy

Jest najbardziej popularnym rodzajem coachingu. Dotyczy pracowników firmy na wszystkich szczeblach, z wyłączeniem najwyższych szczebli zarządzania. Obejmuje najczęściej doskonalenie kompetencji związanych z wykonywaną pracą, a w szczególności umiejętności menedżerskich.

 

Executive coaching

Dotyczy pracy z osobami z najwyższych szczebli zarządzania w organizacji (prezesi, członkowie zarządów oraz kluczowi menedżerowie). Celami biznesowymi mogą być np. polepszenie sposobu podejmowania decyzji lub doskonalenie kompetencji przywódczych.
Team coaching

Polega na wspieraniu w rozwoju i realizacji celów, grup i zespołów pracowniczych. Jest to w większości przypadków rodzaj coachingu „on the job”, czyli w rzeczywistym czasie pracy danego zespołu. Najczęściej dotyczy obszaru pracy zespołowej, komunikacji czy efektywności.

 

Coaching życiowy (life coaching)

Klientem może być każda osoba pragnąca dokonać zmian w życiu, poradzić sobie z problemem lub po prostu się rozwijać. W związku z tym, że zleceniodawcą jest sam klient, a nie jego firma, treścią takich spotkań rzadziej bywa praca, a częściej życie osobiste, choć nie jest wykluczone zajmowanie się również obszarem związanym z życiem zawodowym klienta.
Coaching sportowy

Był pierwowzorem i inspiracją dla coachingu biznesowego. Dotyczy poprawy osiągnięć sportowych. Może być skoncentrowany na rozwijaniu aspektów fizycznych, poprawieniu techniki lub radzeniu sobie z obciążeniem psychicznym podczas ważnych międzynarodowych zawodów.

 

Powyższa lista oczywiście nie wyczerpuje tematu. W związku z ciągłym rozwojem coachingu powstaje wiele nowych metodologii, podejść i rodzajów coachingu, jak chociażby coaching kariery, diety czy leadership coaching i wiele innych.

Jeden coach może prowadzić kilka rodzajów coachingu, choć w związku z nieco inną specyfiką każdego z nich wymagane są nieco inne kwalifikacje, narzędzia, wiedza i sposoby podejścia do klienta.