Regulamin

Regulamin

 1. Definicje:
  1. Usługodawca – Rafał Nykiel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Team Coaching Rafał Nykiel (Grabina, ul. Kasztanowa 5, 91-701 Łódź)
  2. Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą związaną z coachingiem lub trudniąca się zawodowo coachingiem, mogąca udokumentować wiedzę i umiejętności z obszaru coachingu certyfikatem lub dyplomem zdobytym na szkoleniu lub studiach podyplomowych, która utworzyła Profil w serwisie Usługodawcy znajdującym się pod adresem www.znajdzcoacha.pl
  3. Profil – zbiór informacji na temat Użytkownika umieszczony w serwisie w postaci podstrony posiadającej unikalny adres URL.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi polegające na udostępnieniu platformy ogłoszeń i informacji o usługach Użytkowników oraz ich danych kontaktowych.  Platforma dostępna jest pod adresem www.znajdzcoacha.pl
 3. Dostęp do usług serwisu jest bezpłatny.
 4. Utworzenie Profilu wymaga akceptacji Regulaminu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
 5. Użytkownik może zostać poproszony przez Usługodawcę o przesłanie kopii dokumentu potwierdzającego wiedzę z zakresu coachingu. W razie wątpliwości dotyczącego wymaganego poziomu kompetencji (udokumentowanego certyfikatem lub dyplomem) ostateczną decyzję co do umieszczenia profilu na stronie podejmuje Usługodawca.
 6. Do korzystania z usługi wymagane jest posiadanie urządzenia zapewniającego dostęp do sieci internet oraz dostęp do przeglądarki internetowej oraz poczty elektronicznej.
 7. Świadczenie usług przez Usługodawcę w ramach serwisu jest bezterminowe. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Profil.
 8. Dane zamieszczona na Profilu mogą zawierać informację związane jedynie z profesjonalną działalnością zawodową Użytkownika oraz jego dane kontaktowe. Usługodawca nie odpowiada za poprawność i prawdziwość danych wprowadzonych przez Użytkownika.
 9. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkownika na profilu ogłoszeń treści sprzecznych z Regulaminem serwisu, a także wulgarnych lub o charakterze bezprawnym. Usługodawca ma prawo usunięcia ogłoszeń o takiej treści.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
 11. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).
 12. Użytkownik odpowiada za zapewnienie poufności swojego hasła do Profilu.
 13. Użytkownik może zgłosić reklamacje Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia zaobserwowania nieprawidłowości w świadczeniu usługi.
 14. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika, adres URL ogłoszenia lub inne dane pozwalające na identyfikację ogłoszenia, wskazanie nieprawidłowości oraz żądanie Użytkownika. W przypadku niepełnej reklamacji Usługodawca zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie.
 15. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@znajdzcoacha.pl lub za pomocą listu poleconego na adres Kasztanowa 5, Grabina 92-701.
 16. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo zgłoszonej reklamacji. Odpowiedź na reklamacje udzielona zostanie za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji Profilu.
 17. O zmianach treści niniejszego Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji Profilu.
 18. Prawem właściwym dla realizacji usługi jest prawo polskie.
 19. Wszelkie spory związane ze świadczenie usług przez Usługodawcę rozstrzygane będą przez Sąd polski miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu umieszczonym powyżej przez Team Coaching Rafał Nykiel (Grabina, ul. Kasztanowa 5, 91-701 Łódź) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu realizacji usług dostępnych w serwisie, w tym umieszczenia danych w zbiorze prowadzonym pod adresem www.znajdzcoacha.pl
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Team Coaching Rafał Nykiel (Grabina, ul. Kasztanowa 5, 91-701 Łódź) informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przy rejestracji Profilu.